سامانه خدمات پزشکی و سلامت آترینا

NDM-1 چیست؟

این موضوع شامل آنتی بیوتیک های خانواده کارباپنم نیز هست که پایه اصلی برای درمان عفونت های باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک هستند.

ژن NDM-1 یکی از اعضای خانواده بزرگ ژنی است که آنزیمهای بتا-لاکتاماز را به نام کارباپنماز کد می کند. باکتریهایی که کرباپنماز تولید می کنند، اغلب در رسانه های خبری به عنوان "ابرمیکروب" شناخته می شوند ، زیرا درمان عفونت های ناشی از آنها دشوار است. چنین باکتریها معمولاً فقط به پلی میکسین ها و تیژسایکلین حساس هستند.
NDM-1 برای اولین بار در ایزوله کلبسیلا پنومونیه از یک بیمار سوئدی با اصالت هندی در سال 2008 شناسایی شد. بعداً در باکتری های هند ، پاکستان ، انگلستان ، ایالات متحده ، کانادا ، ژاپن و مصر کشف شد.
شایعترین باکتریهای سازنده این آنزیم، باکتری های گرم منفی مانند اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه هستند ، اما ژن NDM-1 می تواند با انتقال افقی ژن از یک سویه باکتری به سویه دیگر منتقل شود.

{{text}}